Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

6407 5423

Current Theme:  Halloween!

Search B&W Erotica by Themes at:

www.BandWNudes.Tumblr.com

Reposted frompussyporn pussyporn
hispermission
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
hispermission
Ja dziś Panią życzę, aby przestało się Paniom śnić, a zaczęło przytrafiać.
— Sigmund Freud
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
hispermission
hispermission
5380 a36c 500
Reposted fromAlcea Alcea
hispermission
2224 9d7f 500

opticculture:

autumn magic by Marek Ševc

Reposted fromessenceofnature essenceofnature viahagis hagis

July 21 2017

hispermission
8782 a738 500
Reposted frompollyanna pollyanna
hispermission
4161 09de
Reposted fromdjLangley djLangley
hispermission
4180 4c44 500
Reposted fromxmascolara xmascolara
hispermission
4205 c55f 500
Snowman Blood
Reposted fromMeshirr Meshirr
hispermission
Reposted fromgruetze gruetze
hispermission
Reposted fromFlau Flau
hispermission
4513 877e 500
Reposted fromTAL TAL
hispermission
4536 b9e8 500
hispermission
Okazuje się, że tydzień mogę bez Ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi Cię nie czuję...
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjethra jethra
hispermission
4560 3a9d
hispermission
4598 3c0d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl